Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Zapytanie o cenę - Wakacje 2010

Będzin 29.04.2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze oferty – zapytanie o cenę na „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.”

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.”
•złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrzenia 0
•kryteria wyboru ofert: cena: 100 pkt.
•cena tańszej oferty wyniosła – 809,00 zł /osobę w sumie 113 260,00 zł
•cena droższej oferty wyniosła – 810,00zł/osobę w sumie 113 400,00zł

Wybrano ofertę Biura Turystycznego „LUBATUR” w Będzinie
– Sp. j. Robert Lubomski, Anna Lubomska,

42-500 Będzin, ul. Podwale 2

SIWZ – Wakacje 2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA UDZIELANEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dzieciom Będzina
42 – 500 Będzin ul. Modrzejowska 89/1
NIP: 625 22 63 –363 REGON: 278321131

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – usługa: „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem”

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA w Będzinie, ul. Modrzejowska 89/1 lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:
Stowarzyszenie Dzieciom Będzina
42-500 Będzin ul. Modrzejowska 89/1
tel./ 761-82-54

Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2010r. o godz.12.00
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert:29 kwietnia 2010 r. o godz.16.00.

Szczegóły SIWZ – kliknij link poniżej

SIWZ Wakacje 2010

« powrót